YA2J - Kazoku Minna de - Nihon Shiatsu Shikai Kanshuu - Raku Raku Shiatsu Navi

Go to: Previous | Next

ID YA2J
region NTSC-J
type DS
languages EN, JA
title (EN)Kazoku Minna de - Nihon Shiatsu Shikai Kanshuu - Raku Raku Shiatsu Navi
developer
publisher
release date
genre

players 1
req. accessories
accessories
online players 0
save blocks 0
case

JA

Kazoku Minna de - Nihon Shiatsu Shikai Kanshuu - Raku Raku Shiatsu Navi DS cover (YA2J)

Kazoku Minna de - Nihon Shiatsu Shikai Kanshuu - Raku Raku Shiatsu Navi DS cover (YA2J)